Xplicite bv – Algemene voorwaarden

Elke offerte en overeenkomst is onderworpen aan deze algemene voorwaarden en deze voorwaarden primeren altijd op die van de klant. Door het plaatsen van een bestelling verklaart de klant deze algemene voorwaarden te aanvaarden.

Onze offertes zijn steeds vrijblijvend en onder voorbehoud van wijzigingen of vergissingen en zijn niet bindend. Zij blijven geldig voor een termijn van 1 maand vanaf de datum vermeld op de offerte. Offertes en prijsindicaties weergegeven in mailing tussen Xplicite en de klant zijn geldige offertes en voldoen aan de algemene voorwaarden. De overeenkomst tussen Xplicite en de klant komt tot stand na onze schriftelijke bevestiging, gehandtekende offerte of akkoord via mail. Wanneer de klant niet in het bezit is van een BTW-nummer, vragen wij een kopie van de identiteitskaart van de persoon die de bestelbon ondertekent.

 

Al de prijzen vermeld in de offertes zijn exclusief BTW. De BTW is steeds ten laste van de klant. Enkel installaties geplaatst in een fundering kunnen gefactureerd worden met BTW te voldoen door medecontractant, KB n° 1, art. 20. op voorwaarde dat de klant een BTW nummer heeft.

 

Voor elke bestelling dient een voorschot van 40% van het totale bedrag te worden betaald. Xplicite behoudt het recht de aanvang of afwerking van de werken op te schorten zolang dit voorschot niet betaald is en dit zonder dat Xplicite voor gebeurlijke nadelige gevolgen hiervan aansprakelijk kan worden gesteld. Indien het voorschot nog niet volledig betaald is op het moment van levering of plaatsing der installatie, wordt het totale bedrag van de bestelling te betalen bij levering of plaatsing. Bij goederen die besteld worden wordt het volledige saldo gefactureerd van zodra de goederen afhaalbaar of leverbaar zijn. Bij goederen of installaties die niet geplaatst of geleverd kunnen worden door omstandigheden waarvan de verantwoordelijkheid niet bij Xplicite ligt (praktische omstandigheden, vertraging van een werf, vergunning niet in orde, voorschotfactuur niet betaald, annulatie of uitstel van het evenement ...) wordt het saldo van het totale bedrag van de bestelling gefactureerd.

 

Onze facturen zijn, behoudens andersluidende vermelding op de factuur, betaalbaar binnen 30 dagen na de factuurdatum. Het bedrag van elke factuur dat niet betaald is op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,00. Tevens zijn vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd, gelijk aan 1,5 % per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen.

 

 Wanneer Xplicite ten gevolge van overmacht of een oorzaak die gehele of gedeeltelijke werkloosheid van onze firma of onze leveranciers tot gevolg heeft, niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, kan hiervoor onder geen enkel beding schadevergoeding worden geëist. Wij behouden onder dergelijke bijzondere omstandigheden het recht om de overeenkomst te beëindigen, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is.

 

Het protest tegen de factuur dient te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum; zijnde via email naar maxim@x-plicite.com of schriftelijk op het adres van de maatschappelijke zetel. Na verloop van deze termijn worden geen klachten meer aanvaard. De klant wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden. Het indienen van een klacht ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichting.

 

De geleverde goederen blijven onze eigendom zelfs indien zij gefactureerd zijn, tot volledige betaling van de hoofdsom, intresten, kosten en belastingen.

 

Alle levertermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn niet bindend. Het vermelden van een levertermijn op een eigen bestelbon van de klant doet hieraan geen afbreuk. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.

Gebeurlijke technische controles van de door ons geplaatste installaties zijn voor rekening van de klant, tenzij op voorhand schriftelijk vermeld in contacten tussen Xplicite en de klant.

 

Elke annulatie van de overeenkomst door de klant dient schriftelijk te gebeuren. In dergelijk geval is Xplicite gerechtigd op een forfaitaire schadevergoeding van 20%, onverminderd het recht van Xplicite om de totale schadevergoeding te eisen voor onder andere de reeds gemaakte kosten en winstderving

 

Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Antwerpen behoren.

 

Bij offertes met "complete levering en plaatsing" is het volgende nooit inbegrepen tenzij expliciet vermeld:

 

 • Elektrische voeding wordt verondersteld door de klant te zijn voorzien tot op de plaats waar Xplicite de installatie moet plaatsen. Indien dat niet zo is en Xplicite moet de installatie aansluiten op het net, zullen alle gebruikte materialen en geleverde werken met betrekking tot de voeding, zekering en sturing extra in regie worden aangerekend; tenzij deze expliciet vermeld staan in de offerte.

 • Het gebruik van hoogwerkers, kranen en stellingen is in de offerte enkel inbegrepen indien dit uitdrukkelijk is vermeld.

 • Eventuele toelatingsaanvraag bij de gemeente of stad voor signalisatie, het werken met een hoogwerker, kraan of stelling; het eventueel reserveren van plaats en het plaatsen van verkeerssignalisatie voor bestelwagen, hoogwerker, kraan of stelling; eventuele extra kosten, lasten of taksen vanwege gemeente of stad voor het gebruik van een hoogwerker, kraan of stelling zijn ten laste van de klant, tenzij anders afgesproken in de onderlinge communicatie.

 • Alle mogelijke kosten met betrekking tot keuringen: Xplicite wijst de klant er op dat alle hoogspanningsinstallaties (zoals neoninstallaties gevoed door transformatoren groter dan 1000V) wettelijk gekeurd moeten worden bij inbedrijfstelling. De reglementering omtrent periodieke keuringen is volgens het politiereglement van de betreffende gemeente. Het laten uitvoeren van deze keuringen is steeds ten verantwoordelijkheid en laste van de klant. Enkel na schriftelijke opdracht hiertoe van de klant én tegen vergoeding zal Xplicite deze keuring organiseren en begeleiden. Indien een keuring door Xplicite wordt georganiseerd zal deze geldig zijn tot zolang het keuringsorganisme hier toestemming voor geeft. Alle daaropvolgende keuringen zijn ten laste van de klant.

 

Indien zich op de plaats van de installatie zichtbare of onzichtbare openbare nutsvoorzieningen bevinden (zowel boven- als ondergronds, zoals ondermeer gas-, water-, elektriciteit-, telefoon- en Tv-kabels of leidingen) of bvb. andere zichtbare of onzichtbare installaties van derden (zoals ondermeer alarminstallaties), die de plaatsing van de installatie kunnen hinderen of waarbij deze kunnen worden beschadigd, verplicht de klant zich ertoe Xplicite en de betrokken leveranciers op voorhand schriftelijk te verwittigen en de juiste plaats van deze voorzieningen mede te delen of indien nodig maatregelen te treffen zoals bvb. het laten verplaatsen van die nutsvoorzieningen of installaties. Deze kosten zijn steeds ten laste van de klant. Indien de klant nalaat dit te doen, zijn alle eventuele veroorzaakte kosten door schade aan deze voorzieningen of installaties of aan derden, of alle andere daaruit voortkomende kosten steeds volledig ten laste van de klant. De klant vrijwaart Xplicite voor elke vordering die desbetreffend lastens haar zou worden gesteld.

 

Xplicite maakt de klant erop opmerkzaam dat voor het plaatsen van installaties wellicht een vergunning vereist is van de technische- of stedenbouwkundige dienst van het plaatselijke gemeente-, stads- of provinciebestuur, het gewest, de staat, dan wel de dienst bruggen en wegen. Het aanvragen van een dergelijke vergunning en alle mogelijke kosten die hieruit ontspruiten zijn steeds ten laste van de klant. Xplicite heeft geen inspraak in de beslissingen hieromtrent en draagt geen enkele verantwoordelijkheid bij een weigering van de ingediende aanvraag. Door het plaatsen van de bestelling verklaart de klant hiervan op de hoogte te zijn en in regel te zijn of zich in regel te zullen stellen met de geldende reglementering. De klant verklaart de volledige verantwoordelijkheid op zich te nemen bij afwezigheid van de vereiste vergunning. Bij gebeurlijke weigering van de vergunning zal de klant alle reeds gemaakte kosten of de kosten van eventuele aanpassing van de installatie om deze alsnog vergund te krijgen, of de kosten van het verwijderen van de installatie op zich nemen. Xplicite kan tegen vergoeding de aanvraag van deze vergunning organiseren en begeleiden, echter zonder enige garantie op het verkrijgen hiervan.

 

Xplicite gaat slechts over tot plaatsing na aflevering van de vereiste vergunning. Indien op verzoek van de klant tot plaatsing wordt overgegaan terwijl nog geen vergunning kan worden voorgelegd, gebeurt dit steeds op uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant. In dit geval verklaart de klant de volledige en uitsluitende aansprakelijkheid op zich te nemen en verbindt zich ertoe alle mogelijke kosten en/of schadevergoedingen die hieruit voor de klant of voor Xplicite zouden voortvloeien volledig op zich te nemen. De klant vrijwaart Xplicite voor elke vordering die desbetreffend lastens haar zou worden ingesteld.

Enkel nieuwe door Xplicite geproduceerde en/of geplaatste goederen vallen onder onze garantievoorwaarden zoals vermeld in de overeenkomst. Deze komen te vervallen bij overmachtsituatie zoals onder andere brand-, water-, stormschade, sneeuw-, hagel- en wateroverlast, natuurrampen, bouwkundige werkzaamheden, oorlogshandelingen, oproer, atoomreacties of het vrijkomen van atoomenergie, vandalisme en schade veroorzaakt door derden, alsook als de door ons geplaatste goederen niet jaarlijks door ons bedrijf worden onderhouden. Opgegeven garanties gelden voor materialen, nooit voor werkuren en transport of verplaatsingskosten.

 

Indien er tijdens het herstellen, onderhouden, afnemen en/of terugplaatsen van bestaande installaties schade wordt veroorzaakt aan deze installatie of aan derden ten gevolge van een veroudering van de installatie of onderdelen ervan, of van een technisch gebrek is Xplicite is niet verantwoordelijk voor eender welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade, deze is steeds ten laste van de klant.

 

De productietermijn tussen een goedgekeurde offerte en de oplevering/afhaling of plaatsing van het project bedraagt gemiddeld 8 werkweken. Indien schriftelijk vermeld kan er van deze termijnen worden afgeweken, zonder dat deze bindend zijn of in nadeel van Xplicite. Indien een vaste opleverdatum is vooropgesteld in de communicatie, bij offertes met betrekking tot evenementen en standbouw, zijn onze offertes geldig tot een termijn van 4 weken voor de eerste plaatsingsdag. Bij bestellingen of wijzigingen aan de offerte na deze datum heeft Xplicite het recht de offerte te weigeren zonder hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Bij bestellingen nà deze datum moet de klant er rekening mee houden dat de realisatie van het volledige voorziene concept, de levertermijn, en de vooropgestelde graad van afwerking mogelijks niet 100% haalbaar is, en zal dit in desbetreffend geval nooit aanleiding kunnen geven tot kortingen of schadevergoeding.

 

De technische informatie die op concept- en/of productieplannen met de klant wordt gecommuniceerd is indicatief en kan afwijken van de effectieve uitvoering, tenzij expliciet vermeld in de offerte. Een project wordt pas uitgevoerd wanneer alle ontbrekende informatie via de klant is aangeleverd, tenzij anders vermeld in de communicatie. De levertermijn van een project kan verschoven worden wanneer deze informatie niet of foutief wordt aangeleverd, mits bijkomende kosten. Bestickering en prints kunnen tot 3 weken voor de opgegeven leverdatum aangeleverd worden, indien dit geen gevolg heeft tov de totaliteit van het project en de beoogde leverdatum. Indien wijzigingen in bestickering en prints na deze termijn worden doorgegeven kan Xplicite hiervoor kosten in rekening brengen.

 

Bij offertes is het volgende nooit inbegrepen tenzij expliciet anders vermeld: - alle kosten met betrekking tot alle soorten nutsvoorzieningen en het aansluiten daarvan (zoals water, electriciteit, ophangpunten, perslucht, telefonie, internet, ...) - reinigingskosten tijdens of na de het evenement of werf (de klant moet de gehuurde materialen in nette toestand achterlaten, bvb. koelkasten enz.) - eet- of drankwaren, eventuele naleveringen zijn ook ten laste van de klant, alsook vervoerskosten - alle mogelijke kosten met betrekking tot keuringen

 

Xplicite voorziet geen stockage van goederen die aangekocht zijn door, of eigendom zijn van door de klant. Indien de klant goederen toevertrouwt aan Xplicite ten behoeve van een project in uitvoering, is Xplicite niet verantwoordelijk voor gebeurlijke schade aan deze goederen. De klant heeft zelf de keuze deze goederen extra te verzekeren. Indien het aankoopbedrag van de goederen groter is dan 10.000 euro kan Xplicite hiervoor een extra verzekering aangaan, waarvoor de bijkomende kosten voor de klant zijn.

 

Xplicite voorziet geen stockage van maatwerk of goederen die, in opdracht van de klant en na goedgekeurde offerte, zijn gemaakt en in onze magazijnen blijven staan na de afhaal/leveringsdatum. Indien de goederen langer blijven staan de afgesproken datum is er een grote kans op gebeurlijke schade, waarvoor Xplicite niet verantwoordelijk is. De bijkomende kosten voor herstellingen zijn ten laste van de klant. Indien de goederen langer blijven staan de afgesproken datum, behoudt Xplicite het recht hiervoor, in overeenkomst met de klant, een stockagekost aan te rekenen van €12,00 per m² per maand, te beginnen per m². (berekend op 1/1/2021, gekoppeld aan de index) Extra verpakkingskosten kunnen worden aangerekend. Hierbij vervallen de koste bij eventuele schade.

 

Indien de klant aan de installatie van Xplicite extra elektrische toestellen of machines wenst te koppelen, moet hij hiervoor tijdig melding geven van maximaal verbruik. Dan worden extra stopcontacten op de installatie voorzien voor Xplicite, met de bijhorende kosten. Eventuele schade en extra kosten door foutief gebruik of foutieve aansluiting door de klant zijn niet te verhalen op Xplicite.

 

Indien materialen gehuurd worden van Xplicite: De klant draagt als huurder de volledige verantwoordelijkheid bij schade aan de installatie of bij schade aan derden en is eveneens verantwoordelijk voor diefstal van onderdelen van de installatie. Eventuele bijkomende werken of materialen ten gevolge van schade of diefstal zijn ten laste van de klant. De klant kan zich hiervoor extern of bij onze firma verzekeren. De klant vrijwaart Xplicite voor elke vordering die lastens haar wordt gesteld.

 

Indien goederen of maatwerkstukken worden afgehaald in de magazijnen van Xplicite: De klant is volledig zelf verantwoordelijk voor het transport, plaatsen of monteren, inladen en uitladen van de materialen of producten. Vanaf de klant de materialen accepteert bij ophaling in de magazijnen, is de klant per definitie verantwoordelijk voor deze materialen, ookal is de factuur nog niet betaald. Mogelijke schade tijdens transporten voorzien door de klant zijn niet te verhalen op Xplicite.

 1. Garantie op maatwerkgoederen:

  • Er is een garantie van 2 jaar op algemene constructiefouten.

  • Er is een garantie van 2 jaar op ledverlichting indien deze dagelijks of minder dan 12u/dag wordt gebruikt. Indien ledverlichting langer 12u/dag brandt vervalt de garantie. De klant wordt aangeraden om bij buitenverlichting een schemerschakelaar en klok in te stellen op de verlichting. Deze kan door Xplicite worden voorzien met meerkost te bespreken in de offerte. Transformatoren voor ledverlichting en neonverlichting hebben per definitie een kortere levensduur tov de verlichting zelf. De garantie op transformatoren bedraagt 1 jaar. Indien de transformatoren stuk gaan na deze periode kunnen deze tegen betaling vervangen worden.

  • Er iseen garantie van 2 jaar op verf- en lakfouten. Schade aan verf door veelvuldig gebruik of verkleuren van verf door langdurig blootstellen aan buitenomgeving vallen hier niet onder.

  • Indien aan maatwerkgoederen zichtbare gebreken zijn kan de klant deze schriftelijk doorgeven tot 48u na ophaling/levering. Xplicite heeft het recht deze zichtbare gebreken te herstellen als ook te weigeren indien dit schade is door duidelijk toebrengen van de klant

De algemene voorwaarden zijn bijgewerkt op 01/01/2021